คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   COM1
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2901-2106วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ต26
2901-9007การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์39
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์11
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น23
20901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต23
20901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์23
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209011002 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 29019007 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางบังอร
//--------- 209012103 ---------//
นางบังอร
น.ส.ศรารัตน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------------------- 29019007 -------------------------------//
น.ส.เนตรสกาว
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางบังอร
//--------- 29012106 ---------//
นางบังอร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012106 -------------//
นางบังอร
//--------- 209012107 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น