คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   MD1
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2110-8501โครงการ48
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ33
3110-8501โครงการ48
20110-2011คณิตศาสตร์เครื่องกล22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม33
30111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค34
 จำนวนชั่วโมง  42  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  30     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21108501 ------------------//
นายอิทธิชัย
//------------------ 31108501 ------------------//
นายอ.1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201102011 ---------//
นางนรินทร์สิรี
//------------------ 31108501 ------------------//
นางวรรณา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 301000101 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301112002 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 301112002 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
//------------- 31000105 -------------//
นายบรรลือศักดิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น