คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   SCR
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง35
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์35
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ35
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP35
30901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต35
 จำนวนชั่วโมง  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 309011001 ------------------//
นายสุนทร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร
//--------- 309011002 ---------//
นายสุนทร
//--------- 309011002 ---------//
นายสุนทร
นายสุนทร นายสุนทร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 309011003 ------------------//
นายสุนทร
//------------------ 309012008 ------------------//
นายสุนทร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร
//------------- 309012104 -------------//
นายสุนทร
นายสุนทร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น