คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   SCR2
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2901-2109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์39
2901-8501โครงการ48
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย22
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์11
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น23
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล23
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่22
20901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์23
 จำนวนชั่วโมง  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชโลธร
//--------- 209012002 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
นางบังอร
//--------- 209012004 ---------//
นางบังอร
//--------- 209012007 ---------//
น.ส.ศรารัตน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชโลธร
//------------- 209012105 -------------//
นายประวิทย์
น.ส.เนตรสกาว
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018501 ------------------//
นางบังอร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012109 ------------------//
นายประวิทย์
//---------------------- 29012109 ----------------------//
นายประวิทย์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018501 ------------------//
นางบังอร
//------------------ 29018501 ------------------//
นางบังอร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น