คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชย.3/6
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายคณิน ทองดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-24
2101-8501โครงการ 0-8-48
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  21 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายหิรัญ
//------------- 21019004 -------------//
นายกฤษฎา
นายคณิน
//------------- 21012104 -------------//
นายกฤษฎา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณิน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
//------------- 21012007 -------------//
นายณัฐพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา
//------------- 21012009 -------------//
นายคณิน
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา
//------------- 21012110 -------------//
นายหิรัญ
//--------- 21012004 ---------//
นายวัชพล
//--------- 20002006 ---------//
นายวัชพล
//------------- 21012004 -------------//
นายวัชพล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21018501 ------------------//
นายโครงการชย.
//------------------ 21018501 ------------------//
นายนรินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น