คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางนภาภรณ์   สาผิว
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-227
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.1/1
ชก.1/2,ชก.1/1
//--------- 200012001 ---------//
ชก.1/2,ชก.1/1
ชธ.1/2,ชธ.1/1
//--------- 200012001 ---------//
ชธ.1/2,ชธ.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/3,ชก.1/4
//--------- 200012001 ---------//
ชก.1/4,ชก.1/3
ชก.1/5,ชก.1/6
//--------- 200012001 ---------//
ชก.1/6,ชก.1/5
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/7,ชก.1/8
//--------- 200012001 ---------//
ชก.1/7,ชก.1/8
ชย.2/4,ชย.2/3
//--------- 200012001 ---------//
ชย.2/3,ชย.2/4
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/1,ชย.2/2
//--------- 200012001 ---------//
ชย.2/1,ชย.2/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/9
//--------- 200012001 ---------//
ชก.1/9
ชทท.1/3
//--------- 200012001 ---------//
ชทท.1/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   28ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น