คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุวัฒน์   จันทร์งาม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-2105การขับรถยนต์1-3-24
3101-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
20101-2008งานขับรถยนต์1-3-214
20101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-28
30101-2006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศ2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/1,ชย.2/2
//------------- 201012008 -------------//
ชย.2/1
ชย.2/4,ชย.2/3
//------------- 201012008 -------------//
ชย.2/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/3,ชย.3/4
สอย.2/3
//--------- 201012008 ---------//
ชย.2/4
ชย.2/4
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/5,ชย.2/6
//------------- 201019004 -------------//
ชย.2/6,ชย.2/5
//--------- 301012006 ---------//
สอย.1/2,สอย.1/1
//------------- 301012006 -------------//
สอย.1/2,สอย.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/7
//------------- 201019004 -------------//
ชย.2/7
ชย.3/9
//------------- 21012105 -------------//
ชย.3/9
//------------- 31018501 -------------//
สอย.2/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201012008 -------------//
ชย.2/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   9ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น