คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายแทนไท   เกาะลุน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา-
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-12
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต0-2-112
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-215
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001206 ---------//
ชท.2/1,ชธ.2/3
สอย.1/9
//--------- 200001205 ---------//
ชอ.2/2,ชอ.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001203 -------------//
สอท.1/1,สอท.1/3,สอธ.1/1
//--------- 200001206 ---------//
ชย.2/3,ชย.2/4
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001206 ---------//
สอย.1/9
//--------- 300001203 ---------//
สอร.1/1,สอร.1/3
สอร.1/1,สอร.1/3
//--------- 200001206 ---------//
ชบ.2/1,ชบ.2/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001203 -------------//
สอถ.1/3,สอถ.1/1
//--------- 200001206 ---------//
ชย.2/7
//------------- 300001203 -------------//
สออ.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001203 -------------//
สอส.1/3,สอส.1/1
//--------- 200001206 ---------//
ชธ.2/1,ชธ.2/2
//--------- 200001206 ---------//
ชทท.2/2,ชทท.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   14ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   18ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น