คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอุกฤษ   เหมมี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคบ. พลศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-12
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-14
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-124
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001603 ---------//
ชธ.2/3
//--------- 200001603 ---------//
ชช.1/4,ชช.1/3
//--------- 200001603 ---------//
ชย.2/5,ชย.2/6
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001602 ---------//
ชอ.3/5,ชช.3/3
//--------- 200001603 ---------//
ชท.2/1
//--------- 20001602 ---------//
ชช.3/1
//--------- 200001603 ---------//
ชย.2/7
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001603 ---------//
ชอ.1/3,ชส.1/1
//--------- 200011001 ---------//
ชฟ.2/2,ชฟ.2/1
//--------- 200001603 ---------//
ชย.2/4,ชย.2/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001601 ---------//
ชถ.3/1
//--------- 200001603 ---------//
ชอ.1/1,ชอ.1/2
//--------- 200001603 ---------//
ชย.2/2,ชย.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001603 ---------//
ชธ.2/2,ชธ.2/1
//--------- 200001603 ---------//
ชร.1/1
//--------- 200001603 ---------//
ชย.2/9
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น