คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายณัฐพงษ์   เพียยุระ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-312
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-39
Home-roomHome room0-1-01
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-26
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201012107 ---------//
ชย.1/3,ชย.1/4
//------------- 21012007 -------------//
ชย.3/4,ชย.3/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/5
//------------- 21012007 -------------//
ชย.3/2,ชย.3/1
//------------- 21012007 -------------//
ชย.3/6,ชย.3/5
สอย.1/4,สอย.1/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012007 -------------//
ชย.3/8,ชย.3/7
สอย.2/2,สอย.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000109 -------------//
สอย.2/7,สอย.2/8
สอย.2/3
//--------- 31000109 ---------//
สอย.2/3
//--------- 200002004 ---------//
ชย.2/5,ชย.2/6
//------------- 301012005 -------------//
สอย.1/4,สอย.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201012107 ---------//
ชย.1/1,ชย.1/2
//--------- 201012107 ---------//
ชย.1/11
//--------- 31000109 ---------//
สอย.2/2,สอย.2/1
//--------- 201012006 ---------//
ชย.1/13
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   23ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   13ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น