คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกฤษฎา    อบมา
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่พัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-35
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-27
2101-8501โครงการ0-8-44
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-27
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-24
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21019004 -------------//
ชย.3/6
//------------- 21012104 -------------//
ชย.3/6
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.1/7,สอย.1/8
//--------- 21012004 ---------//
ชย.3/8,ชย.3/7
ชย.3/7
//--------- 21012004 ---------//
ชย.3/7
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/5,ชย.3/6
//------------- 21012104 -------------//
ชย.3/5
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.3/8,ชย.3/7
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/6,ชย.3/5
//------------- 21019004 -------------//
ชย.3/5
//--------- 20002006 ---------//
ชย.3/2,ชย.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012003 ---------//
ชย.3/7,ชย.3/8
//--------- 21012003 ---------//
ชย.3/7
ชย.3/7 ชย.2/6,ชย.2/5
//------------- 201012106 -------------//
ชย.2/5
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น