คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพงศกร   ภูมิพันธ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-27
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-6-314
30101-2006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศ2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301012006 ---------//
สอย.1/3,สอย.1/4
//--------- 301012006 ---------//
สอย.1/4,สอย.1/3
สอย.1/4,สอย.1/3
//--------- 200011002 ---------//
ชย.2/4,ชย.2/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/9,ชย.1/10
//--------- 201012001 ---------//
ชย.1/10,ชย.1/9
//------------------ 201012001 ------------------//
ชย.1/10,ชย.1/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201012004 -------------//
ชย.1/2
ชย.2/6,ชย.2/5
//--------------------------- 201012104 ---------------------------//
ชย.2/6,ชย.2/5
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/9
//------------- 201012104 -------------//
ชย.2/9
//--------- 201012104 ---------//
ชย.2/9
//--------- 20002006 ---------//
ชย.3/3,ชย.3/4
ชย.2/9
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/3,ชย.1/4
//------------- 201012004 -------------//
ชย.1/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   5ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   37ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น