คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชย.3/6
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายคณิน ทองดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 5
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33 3
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 4
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 4
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-24 4
2101-8501โครงการ 0-8-48 8
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24 4
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  21 39 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21012110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายหิรัญ
21019004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
21019004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
21019004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
21012009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายคณิน
21012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
21012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
21012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายคณิน
20011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุภรา
20011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุภรา
21012007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัฐพงษ์
21012007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัฐพงษ์
21012007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัฐพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
21012009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายคณิน
21012009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายคณิน
21012009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายคณิน
20001207 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ไฉทยา
20001207 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ไฉทยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21019004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกฤษฎา
21012110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายหิรัญ
21012110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายหิรัญ
21012110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายหิรัญ
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวัชพล
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวัชพล
20002006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวัชพล
20002006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวัชพล
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวัชพล
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวัชพล
21012004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวัชพล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายโครงการชย.
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายโครงการชย.
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายโครงการชย.
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายโครงการชย.
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนรินทร์
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนรินทร์
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนรินทร์
21018501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนรินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น