คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายหิรัญ   สาราษฎร์
ตำแหน่งครู ค.ศ. 1
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์1-3-222
2101-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/6,ชย.3/5
//------------- 21012110 -------------//
ชย.3/5
ชย.3/1,ชย.3/2
//------------- 21012110 -------------//
ชย.3/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/7
//------------- 21018501 -------------//
ชย.3/3,ชย.3/4
ชย.3/3,ชย.3/4
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/3,ชย.3/4
//------------- 21012110 -------------//
ชย.3/4,ชย.3/3
//--------- 201012006 ---------//
ชย.1/7,ชย.1/8
//--------- 201012006 ---------//
ชย.1/9,ชย.1/10
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012110 -------------//
ชย.3/6
//--------- 201012006 ---------//
ชย.1/6,ชย.1/5
//--------- 200002004 ---------//
ชย.2/9,ชย.2/7
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/9
//------------- 21012110 -------------//
ชย.3/9
//------------- 21012110 -------------//
ชย.3/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น