คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวัชพล   จำปานา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-35
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-326
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/6,ชย.2/5
//------------- 201012003 -------------//
ชย.2/5
//------------- 201012003 -------------//
ชย.2/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/9,ชย.1/10
//--------- 201012003 ---------//
ชย.2/6
//------------------ 201012003 ------------------//
ชย.2/6
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/9,ชย.2/7
//------------- 201012003 -------------//
ชย.2/7
//------------- 201012003 -------------//
ชย.2/7
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชย.1/9,ชย.1/10
//--------- 21012004 ---------//
ชย.3/6,ชย.3/5
//--------- 20002006 ---------//
ชย.3/5,ชย.3/6
//------------- 21012004 -------------//
ชย.3/6,ชย.3/5
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201012003 -------------//
ชย.2/9
//------------- 201012003 -------------//
ชย.2/9
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น