คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคณิน   ทองดี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-218
2101-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล1-6-36
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-23
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012009 -------------//
ชย.3/4
ชย.3/6,ชย.3/5
//------------- 21012009 -------------//
ชย.3/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/5,ชย.3/6
ชย.2/7
//--------- 201012106 ---------//
ชย.2/7
ชย.2/7 ชย.3/1,ชย.3/2
//------------- 21012009 -------------//
ชย.3/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012009 -------------//
ชย.3/6
ชย.3/4,ชย.3/3
//------------- 21012009 -------------//
ชย.3/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชย.1/2,ชย.1/1
//--------- 21018501 ---------//
ชย.3/1,ชย.3/2
//--------- 21018501 ---------//
ชย.3/2,ชย.3/1
//------------- 201012004 -------------//
ชย.1/4
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201012002 -------------//
ชย.1/10
//------------- 201012002 -------------//
ชย.1/10
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   38ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   38ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น