คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายโครงการชย.   ชย.
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-8501โครงการ0-8-418
 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.3/4,ชย.3/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.3/7,ชย.3/8
//------------- 21018501 -------------//
ชย.3/8,ชย.3/7
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21018501 ---------//
ชย.3/1,ชย.3/2
//--------- 21018501 ---------//
ชย.3/2,ชย.3/1,ชย.3/9
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.3/5,ชย.3/6
//--------- 21018501 ---------//
ชย.3/9
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   18ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   18ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น