คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทรงกลด   ลุนคุณ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
Home-roomHome room0-1-01
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-28
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-26
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-212
30100-0004วัสดุช่าง2-0-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.3/1
//--------- 201001002 ---------//
ชอ.1/1,ชอ.1/2
//--------- 201001002 ---------//
ชอ.1/3
//--------- 301000004 ---------//
สอผ.1/3,สอผ.1/4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301000004 ---------//
สอผ.1/6,สอผ.1/5
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201001002 ---------//
ชอ.1/7,ชอ.1/8
สอข.1/3 สอข.1/3
//--------------------------- 301000001 ---------------------------//
สอข.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301000001 ------------------//
สอผ.1/9
//--------- 301000001 ---------//
สอผ.1/9
//--------- 301000004 ---------//
สอผ.1/9
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201001003 ------------------//
ชย.1/13
//--------- 201001003 ---------//
ชย.1/13
//--------- 201001002 ---------//
ชฟ.1/7,ชฟ.1/8
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   15ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   20ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น