คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชก.3/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานางจิตรา ลืออุโฆษกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26
2102-8501โครงการ 0-8-48
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  17 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางจิตรา
//------------- 21022104 -------------//
นายธวัช
//------------- 21022104 -------------//
นายธวัช
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
น.ส.พัชรา
//------------------ 21028501 ------------------//
นายศิโรวัสย์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022011 ------------------//
นายภูมินทร์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022109 ---------//
น.ส.พัชรา
//--------- 21022109 ---------//
น.ส.พัชรา
//--------- 20002006 ---------//
นายเมธาวุฒิ
//--------- 21022109 ---------//
น.ส.พัชรา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์
//------------- 20001302 -------------//
น.ส.ชวนิดา
//------------------ 21028501 ------------------//
นายศิโรวัสย์1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น