คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชก.3/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานางจิตรา ลืออุโฆษกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24 4
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 6
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26 6
2102-8501โครงการ 0-8-48 8
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  17 35 35
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางจิตรา
นายธวัช นายธวัช นายธวัช นายธวัช นายธวัช นายธวัช
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรา น.ส.พัชรา นายศิโรวัสย์ นายศิโรวัสย์ นายศิโรวัสย์ นายศิโรวัสย์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ นายภูมินทร์ น.ส.สุภรา น.ส.สุภรา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรา น.ส.พัชรา น.ส.พัชรา น.ส.พัชรา
นายเมธาวุฒิ
นายเมธาวุฒิ
น.ส.พัชรา น.ส.พัชรา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์
น.ส.ชวนิดา น.ส.ชวนิดา น.ส.ชวนิดา
นายศิโรวัสย์1
นายศิโรวัสย์1
นายศิโรวัสย์1
นายศิโรวัสย์1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น