คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเมธาวุฒิ   มังคละ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอ.บ.อุตสาหาร-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษประจำแผนกวิชาฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-432
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/1
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/6,ชก.2/5
ชก.2/5
//---------------------- 201022203 ----------------------//
ชก.2/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/3,ชก.2/4
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/3
//------------------ 201022203 ------------------//
ชก.2/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/7
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/7
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/7
//--------- 20002006 ---------//
ชก.3/1,ชก.3/3
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/7
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/2,ชก.2/1
//--------- 201022203 ---------//
ชก.2/1
//------------------ 201022203 ------------------//
ชก.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น