คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภูมินทร์   ไชยวรรณ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศกรรมอุตาสหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษแผนกวิชาฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-27
2102-8501โครงการ0-8-48
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-212
20102-2105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-24
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/9
//------------------ 21028501 ------------------//
ชก.3/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.2/3,ชก.2/4
//------------- 201022010 -------------//
ชก.2/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022011 ------------------//
ชก.3/3
ชก.2/5,ชก.2/6
//------------- 201022010 -------------//
ชก.2/5
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.2/2,ชก.2/1
//------------- 201022010 -------------//
ชก.2/1
//--------- 21028501 ---------//
ชก.3/1
//--------- 200002004 ---------//
ชก.2/5,ชก.2/6
//--------- 21028501 ---------//
ชก.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21022011 -------------//
ชก.3/7
//------------------ 201022105 ------------------//
ชก.1/11
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น