คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเรืองศักดิ์   เรืองไชย
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคบ.สังคมศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-110
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-14
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-26
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-111
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/8
ชร.1/1,ชย.1/11 ชก.2/3,ชก.2/4 ชท.3/1 ชก.3/5,ชธ.3/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001501 ---------//
ชอ.2/7
//--------- 200001102 ---------//
ชอ.1/7,ชอ.1/8
//--------- 200001501 ---------//
ชทท.1/1,ชทท.1/2
ชธ.3/2,ชธ.3/1 ชย.1/1,ชย.1/2 ชย.1/7,ชย.1/8
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.3/1 ชก.3/8,ชก.3/7
//--------- 200001102 ---------//
ชช.1/4,ชช.1/3
//--------- 200001501 ---------//
ชช.1/4,ชช.1/3
ชก.2/2,ชก.2/1 ชย.1/5,ชย.1/6
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชก.1/8,ชก.1/7
ชทท.3/1 ชย.3/8,ชย.3/7
ชย.1/4,ชย.1/3 ชย.1/9,ชย.1/10
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.3/1,ชอ.3/2 ชก.3/3 ชก.2/6,ชก.2/5 ชอ.3/3 ชอ.2/7
ชก.2/7
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น