คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.พัชรา   วิคารมย์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษประจำแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-24
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-224
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/5
ชก.3/7
//---------------------- 21022109 ----------------------//
ชก.3/7
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201022007 ---------//
ชก.1/5,ชก.1/6
//--------- 21022006 ---------//
ชก.3/3
//--------- 200011002 ---------//
ชก.1/4,ชก.1/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21022109 -------------//
ชก.3/1
//------------- 21022109 -------------//
ชก.3/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชก.1/4,ชก.1/3
//--------- 21022109 ---------//
ชก.3/3
//--------- 21022109 ---------//
ชก.3/3
//--------- 21022109 ---------//
ชก.3/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022006 ---------//
ชก.3/5
//--------- 21022109 ---------//
ชก.3/5
//------------------ 21022109 ------------------//
ชก.3/5
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น