คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธวัช   สะตะ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-212
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-218
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21022104 -------------//
ชก.3/3
//------------- 21022104 -------------//
ชก.3/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201022104 ---------//
ชก.2/7
//------------------ 201022104 ------------------//
ชก.2/7
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201022104 ------------------//
ชก.2/2
//--------- 201022104 ---------//
ชก.2/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022104 ------------------//
ชก.3/8
//--------- 21022104 ---------//
ชก.3/8
//--------- 20002006 ---------//
ชก.3/8,ชก.3/7
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201022104 ------------------//
ชก.2/4
//--------- 201022104 ---------//
ชก.2/4
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น