คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชฟ.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายอนุศาสตร์ ชะอ้อน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 43
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวุฒิ น.ส.ยุวดี นายเพชร นายเพชร
//--------- 201042106 ---------//
นายเพชร
//------------- 201042003 -------------//
น.ส.ยุวดี
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีรวัฒน์
//------------- 201042005 -------------//
นายธีรวัฒน์
//------------- 201042005 -------------//
นายธีรวัฒน์
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุศาสน์
//------------- 201001003 -------------//
นายรังสรรค์
//------------- 201001003 -------------//
นายรังสรรค์
//--------- 201001002 ---------//
นายธีระนันต์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายอนุศาสน์
//--------- 200001202 ---------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกียรติศักดิ์
//------------- 201042010 -------------//
น.ส.ยุวดี
//------------- 201042106 -------------//
นายเพชร
//------------- 201042102 -------------//
นายณัฐวุฒิ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น