คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชฟ.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายอนุศาสตร์ ชะอ้อน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 7
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 4
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 7
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 2
Home-roomHomeRoom 0-1-01 1
 รวม  20 43 43
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวุฒิ น.ส.ยุวดี นายเพชร นายเพชร นายเพชร นายเพชร น.ส.ยุวดี น.ส.ยุวดี น.ส.ยุวดี
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีรวัฒน์ นายธีรวัฒน์ นายธีรวัฒน์ นายธีรวัฒน์ นายธีรวัฒน์ นายธีรวัฒน์ นายธีรวัฒน์ น.ส.สุพิชชา น.ส.สุพิชชา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุศาสน์
นายรังสรรค์ นายรังสรรค์ นายรังสรรค์ นายรังสรรค์ นายรังสรรค์ นายรังสรรค์ นายธีระนันต์ นายธีระนันต์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุศาสน์ นายอนุศาสน์ นางรุ่งเรือง นางรุ่งเรือง นายไพโรจน์ นายไพโรจน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกียรติศักดิ์ น.ส.ยุวดี น.ส.ยุวดี น.ส.ยุวดี นายเพชร นายเพชร นายเพชร นายณัฐวุฒิ นายณัฐวุฒิ นายณัฐวุฒิ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น