คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชฟ.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายอนุศาสตร์ ชะอ้อน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 7
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 4
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 7
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 2
Home-roomHomeRoom 0-1-01 1
 รวม  20 43 43
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
201042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัฐวุฒิ
201042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ยุวดี
201042106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเพชร
201042106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเพชร
201042106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเพชร
201042106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเพชร
201042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ยุวดี
201042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ยุวดี
201042003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ยุวดี
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
201042005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีรวัฒน์
201042005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีรวัฒน์
201042005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีรวัฒน์
201042005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีรวัฒน์
201042005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีรวัฒน์
201042005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีรวัฒน์
201042005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีรวัฒน์
200001102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุพิชชา
200001102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุพิชชา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอนุศาสน์
201001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรังสรรค์
201001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรังสรรค์
201001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรังสรรค์
201001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรังสรรค์
201001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรังสรรค์
201001003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรังสรรค์
201001002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีระนันต์
201001002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีระนันต์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
200002002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอนุศาสน์
200002002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอนุศาสน์
200001202 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางรุ่งเรือง
200001202 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางรุ่งเรือง
200001402 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพโรจน์
200001402 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพโรจน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
201042010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเกียรติศักดิ์
201042010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ยุวดี
201042010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ยุวดี
201042010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ยุวดี
201042106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเพชร
201042106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเพชร
201042106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายเพชร
201042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัฐวุฒิ
201042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัฐวุฒิ
201042102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายณัฐวุฒิ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น