คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายรังสรรค์   เสนาสิงห์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา , คอ.บ.อุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-236
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/4
//--------- 201001003 ---------//
ชย.1/3
//------------------ 201001003 ------------------//
ชย.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201001003 -------------//
ชย.1/7
//------------- 201001003 -------------//
ชย.1/7
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201001003 -------------//
ชฟ.1/3
//------------- 201001003 -------------//
ชฟ.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201001003 ---------//
ชก.1/11
//--------------------------- 201001003 ---------------------------//
ชฟ.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201001003 ------------------//
ชก.1/11
//--------------------------- 201001003 ---------------------------//
ชฟ.1/5
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   37ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   37ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น