คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางรุ่งเรือง   อินทนพ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-14
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต0-2-18
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-212
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอก.1/2
//------------- 300001203 -------------//
สอก.1/3,สอก.1/4
สออ.1/1,สออ.1/2
//------------- 300001203 -------------//
สอย.1/2,สอย.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001203 ---------//
สออ.1/1,สออ.1/2
//--------- 20001207 ---------//
ชอ.3/5,ชช.3/3
//--------- 200001202 ---------//
ชอ.1/8,ชอ.1/7
//--------- 200001206 ---------//
ชก.2/1,ชก.2/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001206 ---------//
ชก.2/5,ชก.2/6
//--------- 200001202 ---------//
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001203 -------------//
สอค.1/1
//--------- 200001206 ---------//
ชย.2/2,ชย.2/1
//--------- 200001206 ---------//
ชก.2/4,ชก.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   14ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   13ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น