คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอนุศาสน์   ชะอ้อน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-211
2104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟส2-0-22
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-218
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.3/3,ชฟ.3/4 ชฟ.2/3,ชฟ.2/4 ชฟ.2/1,ชฟ.2/2 ชฟ.2/4
//--------- 201042103 ---------//
ชฟ.2/4
//------------- 201042103 -------------//
ชฟ.2/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.2/5
//------------- 201042103 -------------//
ชฟ.2/5
//------------- 201042103 -------------//
ชฟ.2/2
//------------- 201042103 -------------//
ชฟ.2/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/3
//------------- 21042105 -------------//
ชฟ.3/6
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชฟ.1/3,ชฟ.1/4
//--------- 21042105 ---------//
ชฟ.3/5
ชฟ.3/5 ชฟ.3/5,ชฟ.3/6
ชฟ.3/6,ชฟ.3/5
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.3/5,ชฟ.3/6
//--------- 21042121 ---------//
ชฟ.3/5,ชฟ.3/6
ชฟ.3/4
//--------- 21042105 ---------//
ชฟ.3/4
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น