คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุพิชชา   ศรีบุญจันทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษากศ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-130
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001102 ---------//
ชบ.1/1,ชถ.1/1
//--------- 200001102 ---------//
ชร.1/1,ชส.1/1
//--------- 200001102 ---------//
ชก.1/8,ชก.1/7
//--------- 200001102 ---------//
ชฟ.1/6,ชฟ.1/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/11
//--------- 200001102 ---------//
ชฟ.1/1,ชฟ.1/2
//--------- 200001102 ---------//
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001102 ---------//
ชก.1/9,ชย.1/11
//--------- 200001102 ---------//
ชย.1/8,ชย.1/7
//--------- 200001102 ---------//
ชก.1/4,ชก.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001102 ---------//
ชอ.1/3,ชช.1/1
//--------- 200001102 ---------//
ชย.1/6,ชย.1/5
//--------- 200001102 ---------//
ชธ.1/4,ชธ.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001102 ---------//
ชย.1/1,ชย.1/2
//--------- 200001102 ---------//
ชย.1/3,ชย.1/4
//--------- 200001102 ---------//
ชย.1/9,ชย.1/10
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น