คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเกียรติศักดิ์   วิจิตรรัตน์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-23
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-36
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-221
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/1,ชฟ.1/2
//------------- 21042111 -------------//
ชฟ.3/6
//------------- 201042010 -------------//
ชฟ.1/4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/6,ชฟ.1/5
//------------- 201042010 -------------//
ชฟ.1/6
//------------- 201042005 -------------//
ชฟ.1/7
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201042005 -------------//
ชฟ.1/7
//------------- 201042010 -------------//
ชฟ.1/5
//------------- 201042010 -------------//
ชฟ.1/8
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201042106 ---------//
ชฟ.1/7
//------------------ 201042106 ------------------//
ชฟ.1/7
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3
//------------- 201042010 -------------//
ชฟ.1/2
//------------- 201042010 -------------//
ชฟ.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น