คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายณัฐวุฒิ   จันมณี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-36
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-228
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/3,ชฟ.1/4 ชฟ.1/8,ชฟ.1/7 ชฟ.1/1,ชฟ.1/2 ชฟ.1/2
//--------- 201042102 ---------//
ชฟ.1/2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201042106 -------------//
ชฟ.1/5
//------------- 201042102 -------------//
ชฟ.1/5
//------------- 201042005 -------------//
ชฟ.1/6
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201042102 -------------//
ชฟ.1/6
//------------- 201042102 -------------//
ชฟ.1/8
//------------- 201042102 -------------//
ชฟ.1/7
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/6,ชฟ.1/5 ชฟ.1/6
//--------- 201042005 ---------//
ชฟ.1/6
//------------- 201042106 -------------//
ชฟ.1/5
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201042102 -------------//
ชฟ.1/4
//------------- 201042102 -------------//
ชฟ.1/1
//------------- 201042102 -------------//
ชฟ.1/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   40ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   40ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น