คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางเสาวคนธ์   รักเพื่อน
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
แผนกวิชาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Home-roomHome room0-1-01
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-313
20105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-35
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-214
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201052005 ---------//
ชอ.1/1,ชอ.1/2
//--------- 201052005 ---------//
ชอ.1/3
//------------- 201052005 -------------//
ชอ.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201052010 -------------//
ชอ.2/2
//--------- 201052009 ---------//
ชอ.2/9
//------------- 201052009 -------------//
ชอ.2/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201052005 -------------//
ชอ.1/2
//------------- 201052005 -------------//
ชอ.1/1
//------------- 201052010 -------------//
ชอ.2/5
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.2/5,ชอ.2/3 ชอ.2/3
//--------- 20002006 ---------//
ชอ.3/3
//--------- 201052010 ---------//
ชอ.2/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.3/3
ชอ.2/1,ชอ.2/2
//--------- 201052010 ---------//
ชอ.2/1
ชอ.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น