คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางภรศุภา   ลิมป์เศวต
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปม.อิเล็กทรอนิกส์ , ศษ.บ.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Home-roomHome room0-1-01
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-212
20105-2007วงจรดิจิตอล1-3-218
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.2/9
//------------- 201052007 -------------//
ชอ.2/9
ชย.1/1,ชย.1/2
//------------- 201001005 -------------//
ชย.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/2,ชก.1/1
//------------- 201001005 -------------//
ชก.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.2/2,ชอ.2/1
//------------- 201052007 -------------//
ชอ.2/1
ชอ.2/5,ชอ.2/3
//------------- 201052007 -------------//
ชอ.2/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201052007 -------------//
ชอ.2/2
ชอ.2/5
//--------- 20002006 ---------//
ชอ.3/1,ชอ.3/2
//--------- 201052007 ---------//
ชอ.2/5
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สออ.2/4
ชก.1/9
//------------- 201001005 -------------//
ชก.1/9
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น