คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
Home-roomHome room0-1-01
20105-2008เครื่องเสียง1-3-24
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-316
20105-2103ระบบภาพ1-3-211
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201052011 ---------//
ชอ.2/2,ชอ.2/1
ชอ.2/9
//------------- 201052103 -------------//
ชอ.2/9
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.2/9
//------------- 201052008 -------------//
ชอ.2/9
//------------- 201052011 -------------//
ชอ.2/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201052103 -------------//
ชอ.2/2
//------------- 201052011 -------------//
ชอ.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201052011 ---------//
ชอ.2/5,ชอ.2/3
//--------- 21052117 ---------//
ชอ.3/3
ชอ.2/2,ชอ.2/1 ชอ.2/1
//--------- 201052103 ---------//
ชอ.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.2/3
//--------- 21052117 ---------//
ชอ.3/3
//------------- 201052011 -------------//
ชอ.2/3
//------------- 201052011 -------------//
ชอ.2/5
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น