คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชถ.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายสรนันท์ ศิริจำปา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
2108-2110การปฏิบัติงานจัดสวน 0-6-26
2108-2114การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1-3-24
2108-8501โครงการ 0-8-48
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  16 36
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082114 ------------------//
นายปณิธาน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082120 ---------//
นายนิติพัฒน์
//--------- 21082101 ---------//
นายสรนันท์
//------------------ 21082101 ------------------//
นายสรนันท์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21088501 ------------------//
นายปณิธาน
//--------------------------- 21082110 ---------------------------//
นายปณิธาน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายอุกฤษ
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
นายอ.1
//--------- 20002006 ---------//
นายสรนันท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสรนันท์
//------------- 21088501 -------------//
นายอ.1
//------------- 20001302 -------------//
น.ส.ชวนิดา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น