คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ไฉทยา   นามเชียงใต้
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.ม.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-114
Home-roomHome room0-1-01
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-212
30000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  16  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/5
สอย.1/8,สอย.1/7
//--------- 300001203 ---------//
สอย.1/7,สอย.1/8
//--------- 20001207 ---------//
ชอ.3/1,ชอ.3/2
//------------- 300001203 -------------//
สอผ.1/7
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001203 -------------//
สอย.1/4,สอย.1/3
//--------- 20001207 ---------//
ชก.3/8,ชก.3/7
//--------- 20001207 ---------//
ชอ.3/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001207 ---------//
ชย.3/6,ชย.3/5
//--------- 20001207 ---------//
ชช.3/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001207 ---------//
ชธ.3/1,ชธ.3/2
//--------- 20001207 ---------//
ชถ.3/1,ชธ.3/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001203 -------------//
สอก.1/2,สอก.1/1
//------------- 300001214 -------------//
สทท.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   14ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   16ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   30ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น