คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ชวนิดา   ประแดงปุย
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม1-2-23
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-224
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 200001302 -------------//
ชบ.2/1,ชบ.2/2,ชร.2/1
ชฟ.2/5
//--------- 200001302 ---------//
ชฟ.2/5
//------------- 200001301 -------------//
ชร.1/1,ชส.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 200001302 -------------//
ชก.2/2,ชก.2/1
//------------- 200001302 -------------//
ชฟ.2/4,ชฟ.2/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.2/2,ชฟ.2/1
//--------- 200001302 ---------//
ชช.2/1,ชย.1/11
ชช.2/1,ชย.1/11
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001302 ---------//
ชฟ.2/2,ชฟ.2/1
//------------- 200001302 -------------//
ชธ.1/4,ชธ.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.1/2
//------------- 200001302 -------------//
ชอ.2/5,ชอ.2/3
//------------- 20001302 -------------//
ชก.3/3,ชถ.3/1
//--------- 200011002 ---------//
ชอ.1/1,ชอ.1/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น