คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนิติพัฒน์   ภูผาใจ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-22
3108-9001ผังเมือง2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-37
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-26
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-26
30001-1053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-22
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
30108-0006กฎหมายอาคาร2-0-22
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301080006 ---------//
สอถ.1/3
//--------------------------- 201082004 ---------------------------//
ชถ.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082120 ---------//
ชถ.3/1
ชถ.2/1 ชถ.2/1
//---------------------- 201082003 ----------------------//
ชถ.2/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31089001 ---------//
สอถ.2/1,สอถ.2/3
//------------- 301000301 -------------//
สอถ.1/1,สอถ.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300011053 ---------//
สอถ.1/1,สอถ.1/3
//--------- 200002004 ---------//
ชถ.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอถ.1/3
//------------- 201082006 -------------//
ชถ.2/1
//------------- 201082006 -------------//
ชถ.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   23ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   10ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น