คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสรนันท์   ศิริจำปา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-26
Home-roomHome room0-1-01
20108-1004พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-22
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-37
20108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
20108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-3-24
20108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
20108-2107วัสดุก่อสร้าง 22-0-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201082010 -------------//
ชถ.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201081004 ---------//
ชถ.1/1
//--------- 21082101 ---------//
ชถ.3/1
//------------------ 21082101 ------------------//
ชถ.3/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201082107 ---------//
ชถ.1/1
//--------- 201082103 ---------//
ชถ.2/1
//------------------ 201082103 ------------------//
ชถ.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.1/1 ชถ.1/1
//--------- 201082102 ---------//
ชถ.1/1
//--------- 20002006 ---------//
ชถ.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.3/1
//------------- 201082001 -------------//
ชถ.1/1
//------------------ 201082001 ------------------//
ชถ.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น