คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชร.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายชัยวัฒน์ บุญยัง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2109-1002การประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23 3
2109-1003เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 2
2109-2106การสำรวจเส้นทาง 1-6-37 7
2109-8501โครงการ 0-8-48 8
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง2 1-3-24 4
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 6
2109-2113การวางแผนงานสำรวจ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  18 37 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21092106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21092106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21092106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21092106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21092106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21092106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21092106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21082007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21082007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21082007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21082007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21082007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21082007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21092113 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21092113 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21091003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพบูลย์
21091003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพบูลย์
21091002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพบูลย์
21091002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพบูลย์
21091002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพบูลย์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถานประกอบการ 1
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถานประกอบการ 1
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถานประกอบการ 1
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสถานประกอบการ 1
20001207 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางวราพร
20001207 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางวราพร
20002006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพบูลย์
20002006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายไพบูลย์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายชัยวัฒน์
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21098501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติพงศ์
21062007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21062007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21062007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
21062007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจตุพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น