คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชัยวัฒน์   บุญยัง
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างสำรวจ
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างสำรวจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3109-2006การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ2-3-35
Home-roomHome room0-1-01
20109-2102การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-24
20109-2110ดาราศาสตร์ปฏิบัติ1-3-24
20109-2112ตรีโกณมิติทรงกลม2-0-22
30109-0005การสำรวจเส้นทาง2-3-35
30109-2002เครื่องมือสำรวจชั้นสูง2-3-35
30109-2101การจราจรและผังเมือง1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201092102 ------------------//
ชร.2/1
//--------- 201092112 ---------//
ชร.2/1
//------------------ 301092101 ------------------//
สอร.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 301092002 ----------------------//
สอร.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301090005 ------------------//
สอร.1/3
สอร.1/3
//--------- 30002004 ---------//
สอร.2/3,สอร.2/4
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชร.3/1
//------------- 201092110 -------------//
ชร.1/1
ชร.1/1
//---------------------- 31092006 ----------------------//
สอร.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   11ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   21ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น