คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจตุพล   หงษ์แก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างสำรวจ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง21-3-24
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
2109-2113การวางแผนงานสำรวจ2-0-22
Home-roomHome room0-1-01
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20109-2002การรังวัดมุมและทิศทาง1-6-37
20109-2008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่1-3-24
20109-2103การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ1-3-24
20109-2114การประเมินราคาที่ดิน2-0-22
20109-2117เรขาคณิตมีทรง1-0-11
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201092103 ------------------//
ชร.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21082007 ------------------//
ชร.3/1
//--------- 21082007 ---------//
ชร.3/1
//--------- 21092113 ---------//
ชร.3/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201092002 ------------------//
ชร.1/1
//------------- 201092002 -------------//
ชร.1/1
//--------- 201092114 ---------//
ชร.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201092008 ---------//
ชร.1/1
//--------- 201092008 ---------//
ชร.1/1
//--------- 200002004 ---------//
ชร.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอร.2/4,สอร.2/3
ชร.2/1
//------------------ 21062007 ------------------//
ชร.3/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น