คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกิตติพงศ์   เกียล่น
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างสำรวจ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2109-2106การสำรวจเส้นทาง1-6-37
2109-8501โครงการ0-8-44
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20109-2005วงรอบระดับและงานดิน1-6-37
20109-2104การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
20109-2106การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์1-3-24
20109-2107คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ1-3-24
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21092106 ------------------//
ชร.3/1
//------------- 21092106 -------------//
ชร.3/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201092005 ---------//
ชร.1/1
//---------------------- 201092005 ----------------------//
ชร.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201092104 ------------------//
ชร.2/1
//------------------ 201092106 ------------------//
ชร.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชร.1/1
//--------- 201092107 ---------//
ชร.2/1
//--------- 201092107 ---------//
ชร.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชร.1/1
//------------- 21098501 -------------//
ชร.3/1
ชร.3/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น