คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายไพบูลย์   เขียวรัมย์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างสำรวจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2109-1002การประมาณราคาก่อสร้าง1-2-23
2109-1003เทคนิคก่อสร้าง2-0-22
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-36
3109-2114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง0-6-26
20109-1003กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
30100-0302การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง1-6-37
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31092114 ------------------//
สอร.2/1
//--------- 31092114 ---------//
สอร.2/1
//------------- 31000105 -------------//
สอร.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301000302 ------------------//
สอร.1/1
//------------- 301000302 -------------//
สอร.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21091003 ---------//
ชร.3/1
//--------- 21091002 ---------//
ชร.3/1
ชร.3/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20002006 ---------//
ชร.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอร.1/3
//--------- 201091003 ---------//
ชร.2/1
//------------- 31000105 -------------//
สอร.2/4,สอร.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   9ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   20ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น