คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอภินันท์   ก้อนมณี
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.ไฟฟ้า , ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม2-0-22
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-33
3119-8501โครงการ0-8-44
20119-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-24
20119-2104ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-33
20119-2119โทรศัพท์พื้้นฐาน1-3-24
30119-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-35
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201192002 ------------------//
ชท.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21192120 ---------//
ชท.3/1
สอท.1/3
//------------------ 301191001 ------------------//
สอท.1/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.1/1
//------------- 201192104 -------------//
ชท.2/1
//------------------ 31198501 ------------------//
สอท.2/1,สอท.2/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201192119 ---------//
ชท.1/1
//--------- 201192119 ---------//
ชท.1/1
//--------- 20002006 ---------//
ชท.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31059002 -------------//
สอท.2/1,สอท.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   15ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   13ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   28ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น