คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอภิวัฒน์   คงลำพันธ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง2-3-35
2119-2108ไมโครคอนโทรลเลอร์2-3-35
2119-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-29
20119-2004วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-24
20119-2105ระบบสายดิน1-3-24
20119-2110โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานโทรคมนาคม1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201001005 -------------//
ชย.1/10
//---------------------- 21192103 ----------------------//
ชท.3/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201001005 -------------//
ชก.1/8
//------------------ 201192110 ------------------//
ชท.2/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชท.3/1
//------------- 201192004 -------------//
ชท.1/1
ชท.1/1
//------------- 201001005 -------------//
ชก.1/4
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201192105 ------------------//
ชท.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21192108 -------------//
ชท.3/1
//--------- 21192108 ---------//
ชท.3/1
//------------------ 21198501 ------------------//
ชท.3/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น