คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกฤษดาพงษ์   ผิวขม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2119-2105ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-212
20119-2008เครื่องมือวัดโทรคมนาคม1-3-24
20119-2015ระบบสื่อสารโทรคมนาคม2-0-22
20119-2104ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-32
20119-2106ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม0-6-26
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/9,ชย.1/10
//------------- 201001005 -------------//
ชย.1/9
//--------- 201192015 ---------//
ชท.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/8,ชก.1/7
//------------- 201001005 -------------//
ชก.1/7
//------------------ 21192105 ------------------//
ชท.3/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชท.1/1
ชก.1/4,ชก.1/3
//------------- 201001005 -------------//
ชก.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชท.1/1
//------------------ 201192008 ------------------//
ชท.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201192104 ---------//
ชท.2/1
//--------------------------- 201192106 ---------------------------//
ชท.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น